El Departament de Governació crea l’oficina per al desenvolupament de l’Administració electrònica

Aquesta nova oficina, que es va crear per Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques, depèn de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques i té com a funcions bàsiques:

 • Elaborar i proposar el marc per a la planificació i desenvolupament de l’Administració electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, així com fer-ne el seguiment de l’execució

 • Impulsar:

  • – les actuacions jurídiques, organitzatives i tecnològiques necessàries per fer efectiva la interoperabilitat dins de l’Administració de la Generalitat, entre administracions i entre aquestes administracions i altres institucions

  • – la normalització de processos administratius comuns dels departaments de l’Administració de la Generalitat i la seva automatització.

  • – la racionalització prèvia dels processos per a la producció de serveis electrònics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i supervisar-ne el disseny, elaboració i evolució.

 • Donar suport als departaments en el desenvolupament de projectes per a la prestació de serveis electrònics, tant pel que fa al disseny com a la implantació i gestió del canvi.

 • Avaluar els projectes de desenvolupament de l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat.

 • Informar en relació amb les disposicions que regulin qüestions relatives a la tramitació electrònica a l’Administració de la Generalitat.

 • Coordinar i supervisar l’activitat de les àrees que en depenen i establir els criteris i objectius de la seva actuació.

X