Política de privacitat dels blogs

Política de protecció de dades dels blogs

Dades del responsable de tractament

Identitat: Director/Directora gerent del Consorci AOC
Adreça postal: C/Tànger, 98 22@ baixos- 08018- Barcelona
Telèfon: 932722500
Contacte del responsable de tractament: rpd@aoc.cat
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@aoc.cat

Finalitat de tractament

La finalitat prevista del tractament és:

Enviar comunicacions per correu electrònic relatives al contingut que es publica al bloc del Consorci AOC (objectius del Consorci AOC, serveis que presta, events divulgatius, publicacions i altres informacions que poden ser d’interés pels subscrits als blogs).

Les comunicacions s’enviaran d’acord a les preferències de subscripció que s’hagin seleccionat i en el cas d’usuaris de serveis aquelles relatives al servei prestat.

Alertes relatives a la disponibilitat dels serveis.

Gestionar els comentaris publicats i administració dels blogs del Consorci AOC.

Conservació de les dades

Es conservaran mentre es disposi del consentiment i en el cas d’usuaris de serveis durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es van recollir. En ambdós casos durant el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

Legitimació pel tractament

  • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) Article 6.a – L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.
  • Article 6 .4 en Relació amb l’article 6.1.b del RGPD. Per rebre correus relacionats amb els serveis dels que són usuaris i actes divulgatius dels Consorci AOC.

Comunicació de les vostres dades a tercers

Les vostres dades no es cediran ni comunicaran a tercers.

Tranferència internacional de dades

Gestionem la subscripció utilitzant la plataforma MailChimp, de The Rocket Science Group LLC, empresa amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Les dades de les persones que s’han subscrit són objecte d’una transferència internacional atès que és una empresa nordamericana i que els seus sistemes radiquen fora de la UE. The Rocket Science Group LLC ha estat certificada pel Departament de Comerç del Govern Federal dels Estats Units i, d’acord amb la Decisió 2016/1250/CE del 12 de juliol, figura a la llista d’empreses nordamericanes que assumeixen els estàndards europeus en matèria de protecció de dades (llista Privacy Shield). Podeu accedir MailChimp’s Legal Policies a la seva política de protecció de dades. El seu delegat de Protecció de Dades es pot contactar enviant un missatge a privacy@mailchimp.com.

Exercici de drets

Teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal així com a rectificar les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual es van recollir.

El dret de supressió no procedirà , entre d’altres supòsits previstos en el cas que el tractament sigui necessari pel compliment d’una obligació legal o el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders conferits al Consorci AOC. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l’apartat de legitimació.

Procedirà el dret d’oposició, a que les vostres dades de caràcter personal siguin objecte de tractament, per motius relacionats amb la vostra situació particular excepte en els supòsits previstos al RGP ( Reglament Europeu UE 2016/679)

També podeu sol·licitar la limitació del tractament, en els supòsits previstos a l’article 18 del RGP ( Reglament Europeu UE 2016/679). En aquest cas només es conservaran les dades per exercir o defensar reclamacions

Com podeu exercir els vostres drets?
Mitjançant un escrit adreçat al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o bé mitjançant formulari electrònic.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

X