Valls integra les seves dades en un Sistema d’Informació Geogràfica visual: DigiCanvis

L’Ajuntament de Valls ha implementat un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per gestionar i visualitzar les dades de què disposa de forma eficient. Aquesta iniciativa, d’una banda, permet combinar les dades per prendre decisions informades en la gestió municipal i, d’altra banda, posa a l’abast de la ciutadania la informació municipal de forma visual i entenedora.

El SIG integra diverses aplicacions i bases de dades municipals en una única base de dades georeferenciada i presenta la informació a través de mapes. Amb aquest sistema, l’Ajuntament ofereix tres serveis: un visor corporatiu per al personal tècnic, un visor ciutadà per a la població i un visor urbanístic per consultar la informació urbanística.

Aquest projecte està documentat a l’Observatori dels DigiCanvis com a bona pràctica de les administracions locals.

Com funciona?

El Sistema d’informació geogràfica (SIG) permet organitzar, analitzar i visualitzar la gran quantitat de dades que genera l’Ajuntament, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió municipal i obrir les dades a la ciutadania.

De forma resumida, el SIG:

  • Integra les diferents aplicacions i bases de dades de gestió municipal (padró d’habitants, padró de vehicles, seguretat ciutadana, xarxa de serveis, etc.) en una única base de dades georeferenciada, on cada element té assignades unes coordenades que permeten localitzar-lo en el territori.
  • Organitza la cartografia municipal (carrerer, parcel·lari, divisions administratives, etc.) i la utilitza per presentar les dades mitjançant mapes i estructurada en diferents capes d’informació.
  • Permet creuar les dades mitjançant la superposició de capes, la qual cosa facilita l’anàlisi d’aspectes socials, econòmics, mediambientals i territorials, aportant context a les dades i una visió global que resulta útil en la presa de decisions.
  • Disposa de tres visors per mostrar la informació. El visor corporatiu, que permet consultar i filtrar la informació de manera ràpida i intuïtiva; el visor ciutadà, que ofereix informació sobre serveis, administració, seguretat, mobilitat i altres aspectes de la ciutat; i el visor urbanístic que mostra el pla d’ordenació urbanística municipal i altres informacions relacionades.

Quins avantatges aporta el servei?

  • Augment de la transparència. La publicació i disponibilitat de les dades relatives al municipi a través de visors fan més accessible i comprensible la informació a la ciutadania.
  • Millora de la qualitat de les dades. La implantació de la solució implica una tasca prèvia de localització, estructuració i estandardització de les dades. A més, evita la dispersió i duplicitat d’arxius a l’organització, assegurant la fiabilitat de les dades publicades.
  • Suport en la presa de decisions. La visualització de múltiples dades sobre mapes de la ciutat permet entendre millor fenòmens concrets que no es veurien en un simple llistat de dades, i prendre decisions basades en l’evidència.

El servei està en funcionament des de juliol de 2018, amb un augment progressiu de persones usuàries que utilitzen els diferents visors. En el darrer any, el visor corporatiu de l’Ajuntament de Valls ha rebut 4.503 visites, que suposa una mitjana de 12 visites diàries, el portal urbanístic ha registrat 3.238 visites (11 visites diàries de mitjana) i la guia urbana, 2.358 visites (7 visites al dia de mitjana).

Podeu consultar la informació detallada del projecte, pel que fa als beneficis i impactes, barreres i dificultats o despeses associades a la implantació, a la fitxa Gestió i govern obert amb Sistemes d’Informació Geogràfica.

Observatori dels DigiCanvis

Nou espai per difondre i promoure projectes de transformació digital

Recopila iniciatives innovadores i bones pràctiques (DigiCanvis) que s’han implantat amb èxit a ajuntaments de Catalunya i que són una font d’inspiració per a la resta d’ens.

Si heu implantat un projecte de transformació digital amb èxit o teniu una experiència pilot, compartiu-la!

X