Disponible la consulta al Registre de Parelles Estables a Via Oberta

El Consorci AOC ha incorporat un nou servei al catàleg de dades i documents interoperables, la consulta al Registre de Parelles Estables, del la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del Departament de Justícia, en el qual  s’inscriuen les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya, així com les seves extincions.

El Registre de parelles estables de Catalunya, de caràcter administratiu, va entrar en funcionament el dia 1 d’abril de l’any 2017 amb la voluntat d’esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l’existència de la parella estable.

En aquest sentit, la inscripció de la parella en aquest Registre és, per exemple, un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Dues noves modalitats de consum:

Amb l’objectiu de no donar més dades de les necessàries per a la tramitació administrativa, s’han creat dues modalitats de consulta:

•          Verificació al Registre de Parelles Estables: Modalitat que permet obtenir la situació actual d’una o dues persones integrants d’una Parella Estable, a una data concreta, a través dels seus DNIs, NIEs o Passaports. La resposta que s’obtindrà reflectirà l’Estat d’inscrit o no inscrit com a Parella en el Registre de Parelles Estables, i si s’escau s’especificaran les dates d’inscripció i/o extinció de la parella en el Registre.

•          Consulta al Registre de Parelles Estables: Modalitat que permet obtenir la situació completa d’una persona inscrita en el registre de parelles, en un moment determinat, mitjançant la consulta a través del seu document d’identitat, NIE o Passaport.  La resposta a la consulta reflectirà l’Estat d’Inscrit o No inscrit de la Parella en el Registre de Parelles Estables, els noms i cognoms dels membres integrants de la parella estable i, si s’escau, la data d’inscripció i extinció de la parella en el Registre.

Aquestes noves modalitats de consulta del Registre de Parelles Estables les localitzareu dins del Prestador  “Departament de Justícia” de la Generalitat de Catalunya. Per a conèixer el detall d’aquests serveis i els seus requeriments podeu consultar la Carta de Serveis.

Documentació d’integració

Per aquells organismes que estiguin o vulguin consumir els serveis del Registre de Parelles Estables a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) tenen disponible la documentació tècnica dels serveis disponible a  l’enllaç següent https://github.com/ConsorciAOC/VO-Registre-de-Parelles-Estables.

X