Com puc saber les representacions que es creen des del meu ens?

Representa és el registre electrònic d’apoderaments de les Administracions Públiques Catalanes i té un caràcter col·laboratiu, en el sentit que, des de qualsevol ens es poden crear representacions que afectin a tots els ens o bé, fins i tot, que siguin exclusivament per altres ens.

El servei té en full de ruta oferir un quadre de comandament per tal que els ens puguin veure les representacions que s’han originat al seu portal, les que s’hi han validat, etc.

De moment, però, per saber les representacions que s’han sol·licitat des d’un ens concret, ja sigui des del portal d’empleat públic o bé, des del portal de ciutadania, es pot consultar des de dues fonts d’informació públiques (donat que no s’hi donen dades personals, sinó només dades agregades):

  • Web indicadors AOC: Des d’aquest enllaç es pot visualitzar l’activitat de tots els serveis AOC, per tant, es pot filtrar per un ens concret > servei Representa > anys que interessin i visualitzar les representacions que s’hi han creat, i fins i tot, també es pot filtrar mesos i estats de les representacions.
  • Informe mensual dels indicadors AOC: Aquest informe recull el resum de l’activitat dels serveis AOC, des d’un altre punt de vista i hi trobem la informació del Representa, a la pàg. 27. Es pot filtrar per anys i mesos que m’interessin i per l’ens concret i visualitzar les dades de les representacions per:
    • Origen: portal ciutadania o portal empleat
    • Tipologia de representació: General, Organisme o Tràmits
    • Estat: Vàlida, Anul·lada, Pendent de validació, Pendent d’acceptació, Expirada, Denegada, Revocada, Renunciada o En revisió.

Les dades s’actualitzen mensualment, aproximadament el dia 10 de cada mes. Podeu obtenir informació més detallada a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-puc-saber-les-representacions-que-es-creen-des-del-meu-ens/idservei/representa/

X