eNOTUM incorpora el llenguatge inclusiu al seu portal d’empleat públic

El portal de l’empleat públic del servei eNOTUM ha estat revisat i modificat per incorporar la visió inclusiva del llenguatge en els seus continguts. Els canvis a la societat són constants i la realitat cada cop més diversa i complexa ha de quedar reflectida, també, en la manera com ens dirigim a tothom que fa ús dels nostres serveis

En aquest cas, hem posat especial interès en l’ús del llenguatge inclusiu des d’una perspectiva de gènere. En català, com en la majoria de llengues, l’ús del gènere masculí s’ha fet servir com a equivalent del genèric neutre, contribuint a la configuració mental d’imatges masculines que exclouen les dones.

Un llenguatge inclusiu en perspectiva de gènere visibilitza el gènere masculí i el femení de manera igualitària i permet anomenar i expressar plenament. Així doncs, hem substituit el masculí genèric per noms col·lectius i noms abstractes.

Aquesta iniciativa implementada ara a eNOTUM es farà extensible en els propers mesos a la resta de serveis que ofereix l’AOC.

X