eFACT: Comunicació via TLS

 

Actualment, per a la consulta dels estats de factures via WS a l’entorn de producció, estan habilitats els protocols SSLv3.0 i TLS v1.1 i v1.2. A l’entorn de preproducció ja només es permet la comunicació via TLSv1.2.

El dia 2 de juny de 2021 es farà l’actualització a l’entorn de producció per a només permetre comunicació via TLSv1.2.

X