Anàlisi dels estats finalistes de les factures

Com ja us vam anunciar al post de juliol, us adjuntem nova informació sobre l’estudi de les factures que hem rebut durant el 2020 a l’eFACT. En aquest cas, hem revisat quin és el comportament de les factures respecte als estats finals que pot tenir una factura.

D’acord a la resolució de 10 d’octubre de 2014, de la “Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos”, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques, i tal com indica l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, que regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els estats de tramitació de les factures que les oficines comptables han de comunicar, son:

  • Registrada
  • Registrada en RCF
  • Comptabilitzada l’obligació de pagament
  • Pagada (Estat finalista)
  • Rebutjada (Estat finalista)

Pel que fa referència a la tramitació de les factures, hem pogut observar que hi ha algunes entitats que informen l’estat Rebutjada immediatament després de l’estat Comptabilitzada l’obligació de pagament.

En concret, d’un total de 3.657.864 factures analitzades, corresponents a 3.675 entitats, hem identificat que:

  • Factures que han informat l’estat “Rebutjada” immediatament després de l’estat “Comptabilitzada l’obligació de pagament” (1.087 factures – 0,22% de factures):
    • 1.056 factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
    • 31 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals

X