Eliminació d’ofertes rebudes a Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes

Com ja us hem anat avançant en altres publicacions a través d’aquest espai, de manera periòdica es realitzarà, des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, una neteja de la base de dades de les eines que permeten la presentació de proposicions electròniques integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes).

Està previst que es torni a portar a terme aquesta acció properament i comportarà l’esborrat de la documentació sobre els expedients que compleixin les condicions següents.

Han passat 30 dies o més des del seu perfeccionament:

  • Formalització publicada.
  • Adjudicació publicada i amb la marca “Finalitzar l’expedient” en les dades bàsiques.
  • Adjudicació publicada com a deserta.

Què s’esborrarà?

  • Els documents de tots els sobres de l’oferta.
  • Els documents dels requeriments.
  • Fitxers generats per la plataforma: resum, justificants de presentació i comprimits de sobres.

Us recordem que Sobre digital i la funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes són eines per a la tramesa i la recepció de proposicions electròniques i no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació en el respectius gestors durant la tramitació dels expedients.

En aquest sentit, és important que verifiqueu que teniu tota la documentació que conforma les ofertes dels vostres expedients de contractació, descarregada de l’eina, tenint en compte que quedarà totalment inaccessible a partir d’aquesta actuació.

X