Qui pot sol·licitar una TCAT de Representant?

La T-CAT de Representant és un certificat electrònic de nivell alt que incorpora l’atribut “representant” dins les seves propietats/com una dada identificativa més i, per tant, acredita que la persona titular és el representant d’un ens integrant del sector públic de Catalunya (de conformitat amb l’art.2.1 de la Llei 29/2010).

Poden ser-ne titulars els càrrecs que, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació a la seva organització, tinguin atribuïda la representació legal o voluntària de l’ens. Per exemple:

    • Ajuntaments: Alcalde/Alcaldessa (no, els secretaris municipals).
    • Diputacions, Consells Comarcals: President/Presidenta.
    • Altres ens del sector públic de de Catalunya: segons el que estableixi la normativa reguladora específica i/o els Estatuts de l’ens.

També és possible delegar les competències a favor d’altres òrgans de l’ens (a nivell general o particular). Per obtenir la T-CAT de Representant ha de quedar constància de la delegació (per exemple, amb una resolució) i la posterior publicació als butlletins oficials o el mecanisme previst als Estatuts (posem a la vostra disposició un model de resolució, d’ús potestatiu).

Això és molt important perquè la T-CAT de Representant és un certificat de màxims, que des del punt de vista tècnic no “interpreta” les competències de la persona que l’utilitza/del seu titular.

És a dir, qui té aquesta T-CAT de Representant pot utilitzar-la davant qualsevol Administració i per a tota actuació administrativa sense restriccions. És responsabilitat seva fer-ne un ús correcte i adequat a les funcions que té assignades/reconegudes.

 

X