Publicació de dades de caràcter personal a la PSCP

Per tal de facilitar el compliment de la normativa aplicable a la protecció de dades de caracter personal en la publicació de la informació relativa als procediments de contractació pública a la PSCP per part dels vostres ens, us posem a disposició el document, elaborat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que inclou les recomanacions a tenir en compte per evitar la publicitat de dades sensibles dels licitadors i del personal al servei de l’òrgan contractant.

Download (PDF, 253KB)

X