Justificació del Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere

S’obre el termini per a la presentació de la justificació del Contracte Programa 2018 (Fitxa 1 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere).

Per justificar el Contracte Programa caldrà aportar:

El termini de presentació finalitza el 28 de febrer de 2019.

X