El servei de TFN afegeix un nou estat

Us informem que a partir del 20 de març des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’afegirà un nou Estat als Títols de Família Nombrosa (TFN) amb el concepte de ‘Transitori’.

El valor de ‘Transitori’ fa referència a aquelles famílies que van perdre la condició de família nombrosa entre l’1 de gener i el 17 d’agost de 2015. Només en aquests casos els són extensibles els beneficis relatius als drets de matriculació i examen exclusivament en l’àmbit de l’educació, segons el que estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència. Fins ara, en aquests casos s’estava retornant un valor ‘No vigent’.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport

X