Tramesa del Compte general de l’expercici 2017 a la Sindicatura de Comptes

Us informen que ja podeu trametre el Compte general dels ens locals de l’exercici 2017 a la Sindicatura de Comptes. Podeu consultar el web www.sindicatura.cat on disposeu de la informació, eines i utilitats per poder portar a terme l’elaboració, validació i tramesa dels fitxers corresponents als comptes de l’exercici pressupostari esmentat.

El Compte general, un cop aprovat pel Ple, s’ha d’enviar a la Sindicatura en suport informàtic en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 8 de març del 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre el Compte general per mitjans telemàtics incloent els ens dependents, adscrits i vinculats que formen part de l’àmbit subjectiu del Compte general de l’ens local.

Us recordem la importància de retre el Compte general de forma correcta, completa i en termini per no incórrer en causa de suspensió del lliurament de les subvencions o transferències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, ni de l’eventual retenció dels lliuraments a compte i les bestretes i liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat a les quals tingui dret l’ens local.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Marta Bernad, Rafa Vidal o Raül González al telèfon 93 554 1234.

X