S’obre el tràmit d’actualització del Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) recull anualment un gran volum de dades dels ens locals gestors d’àrees bàsiques de serveis socials, amb finalitats diverses: avaluació del Contracte Programa en matèria de serveis socials, polítiques d’igualtat i altres programes relatius al benestar social, per justificació de finançament extern, a efectes estadístics i planificació o per elaborar el mapa de serveis socials.

En aquest sentit, des del DTSF s’ha impulsat l’elaboració del registre unificat de recollida de dades dels ens locals (RUDEL), que té com a objectiu unificar la recollida de totes les dades que el DTSF necessita dels ens locals en el marc de competències del sistema català de serveis socials, per tal d’optimitzar els recursos i millorar els canals de comunicació, així com incrementar la qualitat de la informació.

En aquesta edició es recullen les dades vinculades al contracte programa del DTSF amb els ens locals i s’incorpora a RUDEL la informació del Programa d’Equipaments Cívics.

Les dades que s’han de recollir faran referència sempre al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al moment de la recollida.

X