L’APDCAT implanta el servei “Notificació de violacions de seguretat” com a mecanisme per tal que els responsables donin compliment a aquest deure establert a l’article 33 del RGPD

Les entitats compreses dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i que estan integrades a l’EACAT, s’han de relacionar amb aquesta a través del nou servei que s’implanta, en compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

X