La Plataforma de Serveis de Contractació pública incorpora noves funcionalitats

La versió 6.15.0 de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (d’ara endavant PSCP) incorpora una sèrie de canvis derivats de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. A continuació s’expliquen els canvis més importants de forma més detallada:

Encàrrecs a mitjans propis: s’inclou un nou tipus de publicació que apareix amb la necessitat de publicar els encàrrecs a mitjans propis. Aquest nou tipus de publicació se selecciona a nivell de dades bàsiques en el moment de crear un nou expedient.

X