Indicadors d’ús de Sobre Digital en els 6 primers mesos d’implantació

Des de la implantació del Sobre Digital el 15 de març de 2018, als àmbits d’aplicació dels serveis de contractació de l’AOC per facilitar el compliment a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic en la presentació de proposicions electròniques, s’han publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) més de 1.000 licitacions habilitades per l’ús de l’eina.

Per part de les empreses licitadores s’han presentat més de 2.500 ofertes als òrgans contractants del mon local i universitats i un total de 4.500 en tots els àmbits d’aplicació del servei, que inclou la Generalitat i el seu sector públic.

D’altra banda, podem dir que s’ha disparat l’ús de la funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes que ja estava integrada amb la PSCP, per permetre l’entrada de proposicions en format electrònic a procediments menors, negociats sense publicitat, derivats d’acords marc i els nous oberts simplificat i obert simplificat abreujat, amb un total de 1332 ofertes presentades a finals d’agost, envers les 198 durant tot l’any 2017.

X