Subvencions en accions formatives en àrees professionals prioritàries (FOAP), 2017

Ja podeu sol·licitar les subvencions en accions formatives en àrees professionals prioritàries. Les característiques principals d’aquestes subvencions són:

  • Objecte: concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur.
  • Beneficiaris: entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
    1. Les entitats de formació inscrites o acreditades en l’especialitat sol•licitada en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
    2. Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Termini: de l’1 al 15 de setembre, ambdós inclosos.
  • Convocatòria
  • Bases reguladores
X