Sol·licitud d’allotjament a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)


A partir del 27 de març, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) s’adreçarà exclusivament per EACAT a l’ens que correspongui quan rebi una sol·licitud d’allotjament a la residència d’alumnes per part d’un empleat d’aquest ens, en la qual s’indiqui que és la institució de procedència qui es farà càrrec de la despesa que se’n derivi de l’allotjament.

En aquesta tramesa adjuntarà un document de compromís de pagament que l’ens haurà de retornar signat electrònicament també per EACAT.

X