Les entitats locals que vulguin contractar participants del programa 30 Plus en el marc de la base 3.2 de l’annex I de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, poden presentar les seves sol·licituds a través d’EACAT.

X