Les sol·licituds de les subvencions per a Projectes Singulars de Garantia Juvenil per al 2016 es poden tramitar a EACAT

joves-1556566_960_720L’objectiu dels Projectes Singulars és donar cabuda a aquells projectes que, perseguint els mateixos objectius que les convocatòries del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha endegat, proposen metodologies o models d’intervenció diferents que no tenen cabuda en aquestes, articulant serveis per a joves inscrits al registre de la Garantia Juvenil i que abordin la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diversos i/o en àmbits i territoris molt concrets.

Els projectes que es duguin a terme s’han d’emmarcar dins dels objectius temàtics establerts a les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya – Garantia Juvenil 2014-2020, mitjançant la combinació de dues o més de les actuacions encabides a les següents mesures:

  • Mesures de suport a l’activació
  • Mesures de millora de l’ocupabilitat
  • Mesures de foment de l’emprenedoria
  • Mesures de suport a la contractació

Els projectes han d’establir un conjunt d’activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics, que en base a una adequada lògica d’intervenció, demostri els vincles causals entres les diferents accions, els productes i els resultats previstos, considerant els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions.

S’entendrà que tenen un caràcter singular aquells projectes que a més de no tenir cabuda en cap altra convocatòria, compleixin, entre d’altres, algun dels següents requisits:

  • Metodologia innovadora en què s’articulen les actuacions.
  • Adaptació per les especificitats d’un territori de les actuacions preestablertes en altres programes.
  • Adaptació per les especificitats d’un sector productiu de les actuacions preestablertes en altres programes.
  • Qualsevol altre plantejament de singularitat que proposi una entitat i que inequívocament es demostri que no tingui cabuda en cap altra convocatòria.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

X