Els expedients que afecten al domini públic portuari es faran electrònicament

Les comunicacions oficials relatives al domini públic portuari entre la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) i els ens locals passen a realitzar-se de manera electrònica.

En aquest sentit, es tramitaran de manera totalment electrònica els tràmits d’audiència, les sol·licituds d’informes, sol·licituds d’ocupació del domini públic portuari, comunicacions prèvies, les notificacions de resolucions, les sol·licituds de l’ajuntament d’exposició pública en el seu tauler d’anuncis, així com la resposta que els ens locals puguin adreçar a la DGTM en matèria portuària.

X