La Generalitat constitueix el Comitè Assessor d’Ètica Pública

comiteAssessorEticaLa Generalitat de Catalunya ha constituit el Comitè Assessor d’Ètica Pública que garantirà el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius de la Generalitat, codi derivat de l’aplicació de la Llei de Transparència. La creació d’aquest comité té com a objectiu millorar i enfortir la relació de confiança de la ciutadania envers la gestió dels afers públics.

En aquesta línia, el Comitè s’ha compromès a posar en marxa els canals de comunicació i d’informació necessaris per rebre consultes, observacions i suggeriments per part d’alts càrrecs i directius, així com la posada en funcionament de la bústia ètica per facilitar la formulació de queixes, tot garantint la confidencialitat i la traçabilitat. També s’establirà el procediment i es dissenyaran els circuits necessaris per emetre recomanacions i/o elaborar informes a petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per incompliment del Codi de conducta.

Al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge s’ha habilitat un espai d’informació en relació amb les funcions, composició i activitat del Comitè Assessor d’Ètica Pública, on hi constarà també la bústia per a formular queixes en relació amb el compliment del Codi de conducta.

A finals del mes de juny, el Govern va organitzar les primeres jornades sobre el codi ètic i la gestió d’agendes en el marc de la Generalitat, per iniciar el procés de difusió del marc general de les polítiques de transparència, que van comptar amb l’assistència de més de 430 persones, entre alts càrrecs, personal de secretaria i tècnic de la Generalitat.

X