Tramesa de la liquidació del pressupost 2014 al DGRI

Ja està disponible la tramesa de la liquidació de 2014 al Departament de Governació i Relacions Institucionals. La presentació telemàtica dels qüestionaris de la liquidació s’ha de fer seguint el procediment següent:

• Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGRI (TIPGRI) a l’adreça http://www.gencat.cat/ovt/gri/9747, mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.

• Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de Tràmits\Economia i al menú de Tramesa d’informació pressupostària al DGRI, i signar-la per enviar el pressupost al DGRI. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.

Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a:
Incidències tècniques de l’aplicació TIPGRI: sau.tic@gencat.cat
Incidències de la tramesa d’EACAT: suport@aoc.cat
Altres consultes: hlap.governacio@gencat.cat
Serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals

L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGRI i a la Sindicatura de Comptes, en l’adreça següent: http://www.gencat.cat/governacio/monlocal/inventari-public.

Als ens locals que no hagin tramès l’anualitat 2014 (pressupostos i liquidacions) abans del 31 d’agost de 2015 se’ls podran aplicar les mesures previstes a l’ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “GRI – Tramesa inf. pressupostaria a GRI post 2010“.

X