Podeu sol·licitar la subvenció per a Projectes Singulars per a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

S’obre la convocatòria  de subvencions per al finançament de Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, per a l’any 2015.

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

Les actuacions que es duguin a terme a l’empara d’aquesta convocatòria s’han d’emmarcar dins dels objectius temàtics establerts a les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya – Garantia Juvenil 2014-2020, i de manera particular, s’han d’imbricar en una o diverses de les següents mesures:
– Mesures de suport a l’activació
– Mesures de millora de l’ocupabilitat
– Mesures de foment de l’emprenedoria
– Mesures de suport a la contractació

Els projectes han d’establir un conjunt d’activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics, que en base a una adequada lògica d’intervenció, demostri els vincles causals entres les diferents accions, els productes i els resultats previstos, considerant els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions.

S’entendrà que tenen un caràcter singular aquells projectes que a més de no tenir cabuda en cap altra convocatòria, compleixin, entre d’altres, algun dels següents requisits:
– Metodologia innovadora en què s’articula una o vàries de les actuacions.
– Combinació d’actuacions en que participa el jove.
– Adaptació per les especificitats d’un territori de les actuacions preestablertes en altres programes.
– Adaptació per les especificitats d’un sector productiu de les actuacions preestablertes en altres programes.
– Qualsevol altre plantejament de singularitat que proposi una entitat i que inequívocament es demostri que no tingui cabuda en cap altra convocatòria.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “Projectes Singulars de Garantia Juvenil”.

Trobareu més informació a les bases reguladores d’aquesta convocatòria.

X