L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades posa en funcionament la seva seu electrònica

A partir de l’1 de juliol, les entitats incloses a l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podran efectuar electrònicament, a través de la plataforma EACAT disponible des de la seu electrònica de l’Autoritat, els serveis de consultoria pel sector públic, de sol·licitud de dictamen i de sol·licitud de d’informe.

Com estableix l’Estatut de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Decret 48/2003, de 20 de febrer) les sol·licituds d’informes i de dictàmens s’han d’efectuar per mitjà de l’òrgan que n’ostenti la representació.

X