Incorporació de noves funcionalitats al Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació

Ja està disponible la nova versió (6.3.0) del Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació. Aquesta nova versió incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió (backoffice), com al Portal de Contractació Pública (frontoffice) i també incorpora millores tècniques en l’aplicació en la línia de millora contínua de qualitat i seguretat.

Interconnexió amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP)

D’entre aquestes novetats volem destacar que, en virtut del Conveni de col·laboració signat entre la entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Generalitat de Catalunya, la Plataforma de serveis de contractació pública ha incorporat la interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació d’informació amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP). Amb aquesta nova funcionalitat, que permetrà enviar a la PLACSP les publicacions efectuades en la Plataforma de serveis de contractació pública de forma automàtica i transparent a l’usuari, es donarà compliment a la previsió continguda en disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. No obstant això, cal que tingueu en compte que les publicacions generades per la Plataforma de serveis de contractació pública no seran visibles de forma immediata en la PLACSP atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de realitzar determinades actuacions tècniques per tal que aquestes publicacions es puguin visualitzar en el Portal de Contractació de l’Estat.

A causa dels requeriments d’integració establerts per la PLACSP, determinats camps a informar en la Plataforma de serveis de contractació pública han passat a ser obligatoris i se n’han creat alguns de nous. Aquests canvis es veuran reflectits en l’eina de gestió amb un asterisc (com a marca d’obligatorietat) i s’incorporen les validacions pertinents.

Establiment d’una estructura de jerarquia d’òrgans

Amb aquesta nova funcionalitat, s’afegeix a l’estructura d’òrgans de contractació actual la possibilitat de definir òrgans vinculats i òrgans vinculables per a tots els àmbits.

Aquest canvi permetrà afegir la funcionalitat que un òrgan de contractació pugui tenir un o més òrgans de contractació vinculats i que un òrgan de contractació pugui estar vinculat a un i només un òrgan de contractació. També cal esmentar que només existirà un nivell de jerarquia, o sigui, un òrgan vinculat no podrà tenir òrgans vinculats a ell.

Disposeu del document al Portal de Suport: e-Contractació.

X