El termini per justificar les actuacions contra el canvi climàtic finalitza el 30 de setembre

Els ens locals que van obtenir subvenció per executar una actuació per reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat (Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre DOGC núm. 6285 de 3.1.2013) han de presentar la documentació justificativa com a màxim el dia 30 de setembre de 2015.

La documentació a presentar és la que figura a la Base 12 (Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre  DOGC núm. 6280 de 24.12.2012). Observeu que aquesta documentació ha d’incloure també l’acreditació del pagament realitzat.

Així mateix, us recordem que, d’acord amb l’article 99 del  Text refòs de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’incompliment de l’obligació de justificació és causa de revocació.

Podeu accedir al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

X