Està disponible a EACAT el nou model de tramesa de la relació de despeses (manteniment)

Ja és operatiu el nou model de tramesa de la relació de les despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2014-2015. Aquest model inclou les despeses realitzades incloses a l’article 21 de l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, i forma part del modelatge administratiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

X