El Servei FUE Local i la nova Llei de simplificació de l’activitat administrativa

La Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, publicada al DOGC del passat 24 de juliol, pretén clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, conseqüentment, als ciutadans i a les empreses. En concret al seu títol II és regula la simplificació administrativa, específicament en els tràmits que afecten l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques.

En aquest sentit, la Llei vol concretar la regulació dels règims d’intervenció mitjançant comunicació prèvia d’obertura i declaració responsable d’obertura, i classifica (en dos annexes) les activitats que se subjecten a un o altre règim segons siguin: innòcues (declaració) o de baix risc (comunicació).

La llei que ha entrat en vigor el proper 13 d’agost de 2015 , data en què els ajuntaments podran disposar dels tràmits “Comunicació prèvia d’obertura”, “Declaració responsable d’obertura” i “Sol·licitud d’Informe previ en matèria d’incendis”.

Paral·lelament la llei dóna sis mesos després de la seva publicació per a que els ajuntaments disposin d’una Finestreta Única Empresarial (FUE).

Des del Consorci AOC, i mitjançant el servei FUE Local, s’ha treballat per a disposar el mateix dia 13 d’agost, dels formularis i tràmits adaptats a aquesta nova realitat (fitxes i formularis en paper i electrònic), així com l’actualització de la taula tècnica corresponent.

*Informació per a ajuntaments que disposen del servei FUE local

S’ha fet arribar al responsable del servei tota la documentació tècnica disponible, i pels ens que disposin d’e-TRAM s’actualitzaran automàticament els tràmits que queden modificats. Concretament:

  • “Declaració prèvia d’obertura”
  • “Comunicació prèvia d’obertura”
  • “Sol·licitud d’Informe previ en matèria d’incendis”
  • “Comunicació prèvia de canvi de titularitat” aquest tràmit es modifica i quedarà restringit únicament a les activitats que no estiguin afectades per la Llei 16/2015.
  • “Sol·licitud de certificat de l‘acte comprovació en matèria d’incendis“, aquest tràmit es dóna de baixa.

*Informació per a ajuntaments que  NO disposen del servei FUE local

Els ajuntaments catalans que no han sol·licitat fins al moment el servei FUE Local, en breu disposaran del modelat estàndard dels formularis i tràmits que s’ha preparat (en paper), així com del quadre tècnic que inclou els règim d’intervenció d’activitats amb tots els annexes (inclosos els de la Llei de simplificació).

Des del mateix dia 13 d’agost des del  web del servei es poden sol·licitar els tràmits electrònics mitjançant dues vies:

  • a) Formulari de sol·licitud del servei e-TRAM
    Caldrà omplir-lo i trametre’l per EACAT. A e-TRAM s’ha inclòs al catàleg base els 3 tràmits associats a la llei de simplificació, com també la possibilitat de connexió amb Canal Empresa (Finestreta Única Empresarial).
  • b) Formulari de sol·licitud del servei FUE Local

Caldrà emplenar-lo i enviar-lo per EACAT. Amb el servei FUE Local es facilita no només disposar en electrònic d’aquests 3 tràmits, sinó fins a 14 més relacionats amb la tramitació d’activitats, amb possibilitat d’integració amb solucions pròpies. També garanteix la integració amb Canal Empresa (Finestreta Única Empresarial).

A partir de setembre el Consorci AOC treballarà per a poder fer extensius els tràmits de manera massiva a tot el territori.

X