Tramitació unificada d’informes de planejament urbanístic dels ens locals de la demarcació de Girona

A partir d’ara els ens locals que tramiteu un pla urbanístic podeu realitzar una única sol·licitud d’informes sectorials a la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona (DTGG), mitjançant la plataforma EACAT. La DTGG traslladarà la sol·licitud d’informes als òrgans de la Generalitat que correspongui i us trametrà la relació d’informes emesos de la manera més unificada possible.

El nou servei suposa tant un estalvi en temps com en cost econòmic, ja que només caldrà que  amb la sol·licitud electrònica dipositeu el projecte tècnic també en format electrònic al repositori de documentació que s’indica en el Manual de procediment pels ens locals disponible a la descripció del servei.

El nom del servei a EACAT és “Sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació de planejament urbanístic”.

X