S’obre la convocatòria del programa Treball i Formació per a les persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, 2014

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts per a la realització d’accions ocupacionals que integren formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d’atur perceptores de la Renda Mínima d’Inserció amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar l’ocupabilitat i prevenir les situacions d’exclusió social i laboral.

Les actuacions a desenvolupar són:

a) Accions d’experiència laboral, que consisteixen en la contractació laboral de les persones participants per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.

b) Accions formatives, d’entre 20 i 30 hores de durada, d’assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral del contracte de treball.

Les entitats sol·licitants han de presentar una única sol•licitud de subvenció que inclogui els projectes d’experiència laboral i l’import de l’acció formativa, introduint les dades a l’aplicació web disponible a la pàgina del SOC i generant la versió en PDF del formulari de sol·licitud per a la seva tramesa.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’ordre EMO/174/2014 al DOGC.

Aquest programa està finançat, pel Programa Operatiu 2007ES052PO007 de Competitivitat Regional i Ocupació per al període 2007-2013 amb un cofinançament del Fons Social Europeu del 50% i pel pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014.

Podeu trobar aquest servei a l’EACAT amb el nom “SOC – Programa Treball i Formació (PRMI)”.

X