S’obre la convocatòria de subvencions per a la digitalització de sales d’exhibició cinematogràfica

A partir del 22 d’abril s’inicia el període per sol·licitar la subvenció per a la digitalització de sales d’exhibició cinematogràfica. Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través de l’EACAT.

El període per presentar sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2014.

Aquestes subvencions es regeixen per: a) Les bases generals previstes a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 31 d’octubre de 2012, publicat mitjançant la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013), amb les modificacions que consten a les resolucions CLT/565/2013, de 6 de març (DOGC núm. 6341, de 22.3.2013), CLT/1192/2013, de 30 de maig (DOGC núm. 6391, de 6.6.2013) i CLT/495/2014, de 27 de febrer (DOGC núm. 6578, de 10.3.2014). b) Les bases específiques de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 26 de febrer de 2014, publicat mitjançant la Resolució CLT/638 /2014, de 10 de març (DOGC núm. 6589, de 25.3.2014). c) La normativa general de subvencions.

Podeu consultar les bases de la convocatòria als webs del l’ICEC i del Departament de Cultura.

Els gestors de l’EACAT trobareu el servei amb el nom: “ICEC – Subv. Digitalització sales exh. cine.”

X