S’obre la convocatòria de subvencions FOAP 2014 (Ordre EMO/314/2014, 20 d’octubre de 2014)

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur.
Entitats beneficiàries
 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats següents:
 a) Les entitats de formació inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant el Canal Empresa de les Oficines de gestió empresarial (OGE)
b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant la plataforma EACAT.
Normativa
 ORDRE EMO/314/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (FOAP 2014).
Accés a través d’EACAT
 Els Gestors d’usuaris d’EACAT podran assignar permisos als usuaris a través de la pestanya Configuració d’EACAT. El servei que han de seleccionar és “SOC – Form. persones situació d’atur (FOAP 2014)”
X