Modificació de l’Ordre EMO/339/2013

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i un cop  requerides totes les subsanacions  escaients, des de l’Àrea responsable de l’EACAT es va detectar una incidència que va provocar que, tot i que les trameses van ser correctes, la funcionalitat addicional d’avís per correu electrònic no va funcionar en determinats casos. Per aquesta raó  es va creure necessari  reiterar l’esmentat requeriment, fet que, juntament amb la presentació d’un nombre de sol·licituds superior al previst inicialment, ha provocat un endarreriment en el compliment des terminis previstos.

Per això,  es veu necessari la modificació del termini de resolució establert a la base 8.2 de l’Annex de l’Ordre EMO/339/2013, ampliant-lo en  un mes.

El nom d’aquest servei a EACAT és EMO – Plans de foment territorial del turisme.

X