L’EACAT és el canal per trametre el Compte general 2013 a la Sindicatura de Comptes

Us informen que a partir del 31 de març es pot fer efectiva la tramesa del Compte general de les corporacions locals i dels consorcis locals de l’exercici 2013 a la Sindicatura de Comptes.
 
El Compte general, un cop aprovat pel Ple, s’ha d’enviar a la Sindicatura en suport informàtic amb els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig del 2013 (DOCG 6382 de 24.5.2013), relatiu a la forma en què les corporacions locals han de retre el Compte general per mitjans telemàtics.
Els comptes anuals dels consorcis s’incorporen al procediment de gestió dels expedients dels comptes generals de les corporacions locals i els són aplicables les normes relatives a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre el Compte general a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics aprovades a l’Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig del 2013 segons el que estableix l’Acord del Ple de la Sindicatura del 18 de març de 2014 (DOGC 6591 de 27.3.2014).
La Sindicatura considera retut de forma correcta el Compte general si l’ens local o el consorci d’àmbit local tramet els comptes complets tant de l’ens matriu com dels seus ens dependents, si en té, d’acord amb allò especificat en l’esmentat Acord del 8 de maig del 2013.
Podeu consultaren el web www.sindicatura.cat, on disposeu de diferents escrits informatius, eines i utilitats per validar els fitxers a trametre a l’enllaç eines
Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Marta Bernad o Raül González al telèfon 93 554 1234.
X