Ja podeu sol·licitar per Eacat subvencions per a actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, 2015

El DOGC del dia 07/11/2014 ha publicat la Resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre, de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant l’any 2015, i les seves bases reguladores.
Poden sol·licitar la subvenció els ajuntaments que en el seu àmbit territorial hi transcorri almenys una llera pública pertanyent a l’àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya, delimitat mitjançant Decret 31/2009, de 24 de febrer.
Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei a “Subvencions” amb la denominació “ACA – Actuacions manteniment lleres púb. tram urbà “.

X