Informe enquesta e-Notum setembre 2014

El Consorci AOC realitza periòdicament cursos de formació sobre el servei eNotum.

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Com a funcions destacades del servei, el treballador públic té la possibilitat de definir una llibreta de contactes pròpia per als destinataris o grups de destinataris més habituals i podrà realitzar notificacions massives per lots. Pel que fa al ciutadà, aquest pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

Aquest servei va adreçat a totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics.

Aquests són els resultats de l’enquesta de satisfacció realitzada pels alumnes del curs virtual per a usuaris de l’e-Notum que es va realitzar entre el 29 de setembre i el 10 d’octubre, i que va formar a 45 participants. Pots veure’ls aquí

X