El Govern espanyol potencia la interoperabilitat entre el Cadastre i el Registre de la Propietat

El Consell de Ministres del proppassat 13 de juny ha aprovat l’enviament a les Corts Generals els projecte de llei de reforma de la Llei Hipotecària, aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Els objectius d’aquesta reforma són facilitar i potenciar l’intercanvi segur de dades entre el Registre de la Propietat i el Cadastre i evitar informacions contradictòries i incompletes sobre un mateix bé immoble. El problema radica en la dispersió normativa i la manca de tractament integral i homogeni de les dades d’ambdues institucions, ja que el Registre utilitza una cartografia diferent de la que utilitza el Cadastre i l’intercanvi de dades entre ells es basa en procediments antiquats i insuficients que dificulten una millor identificació dels immobles i una més adequada prestació de serveis als ciutadans i les administracions.

Veieu la notícia de La Moncloa aquí.

X