EACAT nou canal de comunicació en un tràmit relacionat amb l’Impost d’establiments turístics

La Direcció General de Turisme comunicarà als ens locals, mitjançant EACAT, les liquidacions dels imports derivats de l’aplicació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que constitueixen el Fons per al foment del turisme.

Els ens receptors comunicaran dins el primer mes de cada exercici pressupostari les actuacions realitzades, per anys vençuts, mitjançant un certificat estés per un funcionari amb habilitació suficient. La DG de Turisme posa a disposició dels ens locals un model de certificat de destinació efectiva dels crèdits a la finalitat de promoció turística.

El nom del servei és “EMO – DGT – Impost Establiments Turístics“.

 

X