Descàrrega dels fitxers del Registre unificat de dades dels ens locals – 2014 (RUDEL)

Des del Departament de Benestar Social i Família, un any més, s’ha elaborat Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL). El recull referit a l’exercici 2014 serà tramitat mitjançant la plataforma EACAT.

Els fitxers estaran disponibles per a ser descarregats a partir del proper 9 de desembre de 2014.

El servei de presentació i tramesa d’aquests fitxers del RUDEL 2014 s’iniciarà el dia 2 de gener de 2015 i restarà obert fins el 31 de març de 2015, ambdós inclosos.

De la informació recollida en el dossier únic, se n’extrauran totes les dades necessàries per a la realització de l’informe d’avaluació de l’activitat necessari per al tancament de l’exercici del Contracte Programa 2014.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “BSF – Registre unificat dades ens locals”.

X