Al·legacions a la declaració de les zones especials de conservació (ZEC) de la regió mediterrània

La Generalitat de Catalunya, en compliment de la Directiva 92/43, d’Hàbitats, i de la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, procedeix a la declaració com a Zones Especials de Conservació (ZEC) de tots els espais integrats a la xarxa Natura 2000 com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC).

Com a culminació del procés de desplegament de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, s’inicia la tramitació de l’Acord de Govern de declaració de les ZEC de la regió mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, de la regió mediterrània i s’aprova el seu Instrument de gestió. Aquest Instrument incorpora tots els requisits que la normativa sobre Natura 2000 determina que han de complir les ZEC. Així, inclou la definició dels objectius de conservació per a cada hàbitat i cada espècie d’interès comunitari, determina els espais que són claus per a la conservació de cadascun d’ells i identifica les possibles mesures de conservació a aplicar en les ZEC per a assegurar la conservació d’aquests elements.

El tràmit d’audiència als ens locals es farà a través d’EACAT. S’enviarà als ens locals: la proposta de l’Acord de Govern, l’Annex 6 Instrument de gestió (2 arxius), una memòria descriptiva, una memòria justificativa, un document de preguntes més freqüents, un resum divulgatiu i una llista de les ZEC corresponents a cada municipi. A més, rebran un avís de la notificació a la seva bústia.

Aquests ens locals tindran 45 dies per fer les al·legacions/comentaris/aportacions al projecte d’Acord de Govern. Les al·legacions s’hauran d’enviar a través de la plataforma EACAT.

Aquest servei s’anomena “TES – Declaració ZEC mediterrànies”.

 

 

 

 

X