Les Corporacions Locals han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics

Avui s’ha publicat al DOGC núm. 6382, la Resolució de 17 de maig de 2013 relativa a la forma en què les corporacions locals han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.

Aquesta tramesa de les corporacions locals es realitza a través de la Plataforma EACAT del Consorci AOC.

Atès que la Sindicatura vol depurar, millorar i completar la informació rebuda i també facilitar la seva transmissió al Tribunal de Comptes, a aquest Acord, que és d’aplicació a la tramesa dels comptes generals de l’exercici 2012 i successius, s’hi incorporen les novetats següents:

1) Abans de retre els comptes cal fer servir el validador de la coherència interna de les dades dels comptes i estats, disponible al web institucional.

2) Cal utilitzar el format xml en lloc de pdf per al fitxer de la Memòria; el seu esquema xsd està disponible en el web institucional així com l’eina per a l’elaboració de l’esmentat fitxer.

3) Cal trametre la documentació de forma completa, en especial pel que fa als fitxers relatius a l’apartat b) de l’acord primer i d.1, d.2 i d.3 dels acords segons i tercer, referents a la Tresoreria de l’entitat, per tal que el Compte general sigui considerat degudament rebut i perquè la corporació local no incorri en cap incompliment amb les conseqüències que comporta.

 

X