Emissió correcta de certificats amb NIE

Com a Prestador de Serveis de Certificació, des de CATCert duem a terme una revisió periòdica dels certificats emesos per les Entitats de Registre idCAT, a través de les auditories periòdiques. En aquest procés, hem comprovat que hi ha uns 500 idCAT’s emesos amb un format de NIE incorrecte, ja que conté més caràcters dels que hauria de tenir. Concretament, en la gran majoria dels casos que hem detectat, les ERs posen un “0” entre la lletra inicial i el codi numèric i, per tant, el certificat està mal emès. Ens heu manifestat que treballeu amb aplicacions que requereixen posar aquest caràcter numèric extra, però cal que tingueu en compte que és imprescindible que el número del document COINCIDEIXI EXACTAMENT amb el que aparegui en el document aportat pel ciutadà.

La regulació al respecte la marca el Ministeri de l’Interior, que a la “ORDEN INT/2058/2008, de 14 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre del Ministeri de l’Interior de 7 de febrer de 1997, per la qual es regula la Targeta d’Estranger, pel que concerneix al número d’identitat d’estranger” estableix que “….El Número d’Identitat d’Estranger estarà integrat per nou caràcters amb la següent composició: Una lletra inicial, que serà la X, seguida de set dígits o caràcters numèrics i d’un codi o caràcter de verificació alfabètic que serà definit pel Departament Ministerial competent. Un cop esgotada la sèrie numèrica corresponent a la lletra X, es continuarà seguint l’ordre alfabètic.”

Per tant, el NIE pot tenir un màxim de 9 caràcters. Per tal d’evitar que hi hagi certificats emesos erròniament, durant les properes setmanes informarem a tots els titulars de certificats mal emesos d’aquesta situació, els farem saber que revocarem el seu certificat i, finalment, els revocarem d’ofici des de CATCert.

En paral·lel a això, i per tal d’evitar que es tornin a emetre certificats erronis, tenim previst fer una millora a la web d’operador durant el mes de setembre per impedir fer idCAT’s amb un NIE que no compleixi amb els requisits marcats a l’ordre ministerial anterior, de manera que només permetrà introduir números de NIE que compleixin les característiques indicades anteriorment.

Si detectéssiu que algun ciutadà disposa (de forma errònia) d’un NIE amb 10 caràcters, us pregaríem que ens ho féssiu saber, i li faríem arribar el cas a la Dirección General de la Policía per a que l’estudiés.

X