Aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament del tauler d’edictes electrònic del Consell Comarcal del Barcelonès

La Junta de Govern Local del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió ordinària de data 23 de maig, ha adoptat el següents acords:

Aprovar inicialment els Reglaments de creació i funcionament de la seu electrònica i del tauler d’edictes electrònic del Consell Comarcal del Barcelonès.

Sotmetre’ls a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el tlletí Oficial de la Província de Barcelona que es completarà amb publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes i la web del Consell Comarcal del Barcelonès, a fi i efecte que dins l’esmentat període puguin ser examinats per tots els possibles interessats, que podran formular les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.

Més informació, cliqueu aquí.

X