La plataforma telemàtica del Consorci AOC d’intercanvi de dades i documentació entre administracions es posarà en marxa el primer semestre del 2007

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Xavier Sabaté, en nom de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el president del Consorci Localret, Pere Navarro van signar el 24 d’octubre d’enguany al Departament de Governació el conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques. El conveni estableix que durant el primer semestre del 2007 entrarà en funcionament una plataforma telemàtica des de la qual les institucions signants i les administracions locals que s’hi adhereixin podran consultar, d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, dades i documentació que actualment es demanen als ciutadans cada cop que volen fer un tràmit. Amb la posada en marxa d’aquesta plataforma, els ciutadans, empreses i organitzacions podran estalviar-se desplaçaments per a realitzar tràmits amb les administracions públiques.

El conveni estableix que tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com els seus òrgans i entitats dependents, posaran a disposició de l’Ajuntament de Barcelona i de les administracions locals que s’adhereixin al conveni les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, empreses i organitzacions que disposin i que són demanats en els procediments d’altres administracions.

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva part, posarà a disposició de l’Administració de la Generalitat i dels seus òrgans dependents, així com de la resta d’administracions, les dades i certificats previstos en el catàleg de tràmits que estableix l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica, aprovada per l’Ajuntament el passat mes de març. Aquesta ordenança ja establia el principi de cooperació interadministrativa i el foment de la substitució de documents en paper per certificats electrònics.

El Consorci Localret, que agrupa la majoria d’ajuntaments catalans, promourà l’adhesió de tots ells a aquest conveni, amb l’objectiu que la interoperabilitat sigui una realitat per a tots els ciutadans i ciutadanes de tots els municipis de Catalunya.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), es compromet a posar en marxa la plataforma telemàtica d’interoperabilitat durant el primer semestre de 2007.

Estalvi de desplaçaments i temps: exemples

El conveni que es va signar el 24 d’octubre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret té per objectiu que les administracions puguin intercanviar-se informació a través de la plataforma telemàtica. Aquesta plataforma permetrà que els ciutadans estalviïn desplaçaments per presentar dins l’horari d’atenció al públic la documentació requerida per tramitar.

Alguns exemples d’aplicació poden ser les sol·licituds de pensió no contributiva, l’acreditació de pertinença a família nombrosa per obtenir bonificacions de l’impost de Bens Immobles (IBI) o la comunicació de nombre de residents en un domicili per saber quins són els trams tributaris de l’aigua que s’han de cobrar. En tots aquests casos intervenen diferents administracions que no disposen de les dades i les consulten als ciutadans que a la vegada han de demanar-les a l’administració que disposa del certificat oficial que els acredita.

X