Via Oberta: canvis a la Sol·licitud d’autorització per tipus de procediment

Amb l’objectiu d’evitar requeriments de la Plataforma d’Intermediació de l’Estat  (PID), s’han dut a terme una sèrie de canvis al formulari que tot seguit us enumerem:

  • Un cop hagueu escollit el Tipus de procediment a l’apartat “Informació del procediment pel qual es sol·liciten les dades” el formulari oferirà dos tipus de codi de procediment diferent segons si les dades se sol·liciten a la PID o les autoritza directament el cedent.
  • Per a les dades provinents de l’Administració General de l’Estat (AGE) que requereixen autorització provinent de la PID, hi ha un desplegable amb un seguit de codis i la seva descripció. Cal que trieu el que més us convé per al vostre procediment; aquest codi que trieu  cal que sigui el mateix per a totes les dades que sol·liciteu en el formulari. Un cop la vostra sol·licitud estigui autoritzada, per a la PID aquest codi identificarà unívocament aquell procediment. Així, per exemple, si per un ajut per a l’escola bressol feu servir el codi “2864 – Ajuts familiars o personals”, aquest codi només el podríeu fer servir per aquest ajut. Per tant, seria més adequat fer servir un codi com el “2877 – Beques d’escola bressol” i reservar l’altre per un altre procediment.
  • Per a les dades que autoritza directament el cedent, les de la Generalitat, àmbit local i col·legis professionals, els codis de procediment no han canviat.
  • Mitjançant un enllaç, s’ha incorporat informació addicional als apartats Norma legal i Consentiment:

– Norma legal: Pel que fa a les dades que se sol·liciten a través de la PID, recordeu que en aquests moments es demana la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on s’informa de la consulta de les dades i es garanteix l’oposició a la mateixa o, en els casos necessaris, es recull el consentiment de l’interessat. També cal tenir en compte que la política actual dels emissors és la de no acceptar normativa genèrica que no estableixi expressament la dada a consultar; per tant, s’ha d’indicar la norma específica que regula el procediment concret on es requereix l’obtenció de la dada o document que es pretén consultar.

-Respecte al consentiment, a “Sol·liciteu el servei” a l’apartat de Via Oberta hi ha una explicació sobre els tipus de consentiment o no oposició en el document que conté el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta.

-Per evitar més requeriments que endarrereixen les sol·licituds, també s’ha afegit que cal que especifiqueu el capítol, l’article i el punt de la normativa.

Un cop tingueu aprovat el procediment, si més endavant us interessa interoperar una altra dada que es demana a la normativa que el regula, només cal sol·licitar una ampliació de les dades a consultar d’aquell mateix procediment. Per exemple, si per al procediment 2883 us han autoritzat DGP i Vida laboral, demanaríeu una ampliació de les dades del 2883 per consultar INSS.

Us recordem que el formulari és per procediment. Per tant, sempre haureu de triar el mateix codi de procediment per a totes les dades provinents de l’AGE.  Per exemple, si demaneu dues dades, per una dada no podeu triar un codi “(2883) Prestacions econòmiques d’urgència social” i per a una altra dada “(2864) Ajuts familiars o personals”.