L’Índex de Maduresa Digital, una eina per ajudar a la transformació de les administracions locals

La transformació digital és un viatge a llarg termini que implica canvis molt complexos. Es tracta d’un procés que abasta la tecnologia, els procediments, les habilitats, l’organització i la cultura de les administracions. En aquest context és essencial la gestió del canvi, que inclou accions com avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les iniciatives de digitalització, mesurar l’evolució del canvi, identificar els punts forts i els punts febles, crear una cultura de les dades basada en l’evidència i aprendre de les millors pràctiques.

Per què és necessari l’IMD

Mesurar és essencial, però la majoria dels municipis de Catalunya són petits o mitjans (amb una mitjana de 7.000 habitants) i tenen limitacions de tot tipus per poder avaluar el seu grau de transformació digital. Les dificultats principals són:

 • Recursos econòmics molt limitats.
 • Dificultats d’accés a les seves dades.
 • Manca de capacitats sobre com definir i generar els indicadors clau digitals.
 • Impossibilitat de poder fer comparacions amb altres administracions similars per dificultat d’accés a les dades i manca d’estàndards de dades.
 • Treballadors públics sense habilitats analítiques avançades.

Les administracions locals necessiten una solució clau en mà que els permeti avaluar el seu procés de canvi amb un mínim esforç i els faciliti la presa de decisions el més encertades possibles, per assolir la seva transformació digital amb èxit. Per donar resposta a aquesta necessitat, l’AOC ha elaborat l’Índex de Maduresa Digital (IMD).

Què és l’IMD

L’Índex de Maduresa Digital avalua el nivell de digitalització i govern obert de les administracions locals mitjançant un conjunt de més de 30 indicadors organitzats en tres dimensions:

 • La disponibilitat dels serveis públics digitals que permeten a la ciutadania exercir els seus drets digitals.
 • L’activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat.
 • La implantació dels principis de govern obert: transparència, dret d’accés, dades obertes, rendició de comptes i participació.

L’avaluació del grau de maduresa digital dels ens locals d’un territori és una iniciativa única i innovadora, tant a nivell estatal com internacional. Els índexs de govern digital que s’elaboren a nivell autònomic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i, a més, es tracta d’anàlisis basats en dades estadístiques o enquestes, mentre que l’Índex de Maduresa Digital es basa en dades obertes.

Quins són els objectius de l’IMD

Els objectius principals de l’Índex de Maduresa Digital són:

 • Crear una cultura basada en les dades i en l’evidència a les administracions locals.
 • Mesurar la transformació digital global d’un territori per tal de proporcionar informació rigorosa als responsables polítics, analistes i altres agents interessats.
 • Avaluar els indicadors clau específics de cada ens local perquè pugui conèixer el seu estat de situació, i així facilitar la presa de decisions als responsables polítics i treballadors públics.
 • Identificar els punts forts i els àmbits de millora d’un ens local en comparació amb altres administracions similars o bé amb les que lideren la transformació digital.
 • Identificar les millors pràctiques de les administracions locals amb resultats d’indicadors excel·lents, i detectar aquells ens que necessiten suport addicional d’un ens de nivell superior (comarcal, provincial o AOC).
 • Posar en valor la feina dels ens locals que lideren la transformació digital a Catalunya.

Com elaborem l’IMD

L’Índex de Maduresa Digital és el resultat de l’estudi continuat durant 10 anys del procés de digitalització dels ens locals a Catalunya, aplicant sempre un enfocament de millora amb els comentaris dels treballadors públics i la inversió contínua en la creació d’un data warehouse que integra les dades provinents de diferents fonts.

L’Índex de Maduresa Digital es basa en els principis següents:

 • Ús de les dades obertes disponibles.
 • Metodologia de co-creació amb experts en gestió pública.
 • Procés obert de consulta amb les administracions locals per a fer esmenes de les dades disponibles o la seva metodologia.

L’Índex es calcula a partir de dades de qualitat, objectivables i contrastables de 947 ajuntaments i 41 Consells Comarcals. Les fonts d’informació són:

 • L’anàlisi de les webs municipals i comarcals.
 • L’activitat associada als serveis AOC.
 • La informació facilitada per l’Administració General de l’Estat.
 • La informació facilitada pels propis ens locals i proveïdors d’aplicacions, que es contrasta.
 • En l’àmbit de Transparència, s’utilitzen les dades obertes del Síndic de Greuges i Infoparticipa (UAB).

En termes d’infraestructura, l’Índex de Maduresa Digital es basa una metodologia sostenible que no genera cap cost addicional. Per a la seva elaboració, l’AOC ha creat un data warehouse que integra tota la informació de diferents fonts de dades obertes mitjançant una eina ETL (extracció, transformació i càrrega de dades) i que permet la consulta i l’anàlisi de les dades mitjançant el sistema de business intelligence de l’AOC.

La metodologia de l’Índex de Maduresa Digital s’ha co-dissenyat amb experts en gestió pública, treballant de manera col·laborativa i promovent la participació de les administracions públiques a diferents nivells:

 • Coordinació i cooperació de l’AOC, els consells comarcals i les diputacions per donar suport als ens locals petits i mitjans.
 • Organització de tallers i reunions amb alts càrrecs públics per revisar la metodologia i recollir idees de millora dels indicadors principals.
 • Procés obert de consulta: els indicadors recopilats es publiquen de forma oberta i es comparteixen de forma preliminar amb les administracions locals per a fer esmenes i garantir la qualitat de la informació.
 • Espai col·laboratiu de propostes de millora dels serveis AOC, que inclou la recollida d’idees per a l’Índex de Maduresa Digital.
 • Dades obertes: les dades brutes que s’utilitzen per generar l’Índex de Maduresa Digital estan disponibles a la plataforma de dades obertes de l’AOC per reutilitzar-les, rendir comptes i desenvolupar informes específics.

Conclusions

Aquesta iniciativa de l’AOC pren com a referència la famosa cita “El que no es mesura, no es pot millorar” de Lord Kelvin, i dóna resposta a l’afirmació de l’OCDE: “la mesura és crucial per a l’elaboració de polítiques basades en l’evidència; ajuda a identificar la necessitat d’una intervenció política, augmenta la rendició de comptes, i millora l’avaluació de l’eficiència i l’eficàcia de les accions polítiques”. 

Amb la metodologia de l’Índex de Maduresa Digital les administracions locals disposen d’informació rigorosa per conèixer el seu estat de situació i els permet decidir prioritats per avançar en el seu procés de transformació digital.

Els resultats obtinguts posen de manifest l’assoliment dels seus objectius:

 • L’accés als resultats de l’índex, mitjançant un conjunt de panell de dades i informes, permet la consulta dels indicadors de maduresa digital als diferents perfils implicats en la presa de decisions d’un ens local: responsables polítics, càrrecs electes i directius públics.
 • L’Índex de Maduresa Digital compta amb la col·laboració i és utilitzat per la Generalitat de Catalunya, Localret, Diputacions i Consells Comarcals. En l’edició 2020 ha assolit un total de 5.000 visites.
 • L’avaluació d’aquest índex proporciona resultats de millora objectius. L’Índex de Maduresa Digital ha augmentat en 8 punts des de l’any passat; el 2020, la mitjana de l’índex era de 59 i l’any anterior era de 51. Cal destacar que l’ús dels serveis digitals s’ha multiplicat per tres, principalment a causa de la pandèmia. I la satisfacció de l’ús de serveis públics digitals ha augmentat 2 punts respecte els anys anteriors.
 • La publicació de l’índex ha fet augmentar en un 10% el nombre de peticions d’ens locals que sol·liciten rebre suport i assessorament de l’AOC per millorar les seves iniciatives d’administració digital i govern obert.
 • L’AOC atorga cada any els Reconeixements Administració Oberta a les administracions capdavanteres en transformació digital, dividits en set categories. En l’edició 2020, han estat guardonats 76 ens locals. I més de 1.000 persones han seguit l’esdeveniment virtual de la presentació dels Reconeixements 2020.
X