Nous tràmits de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Portafolis per arxivar informes i dictàmensEl Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a través de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) publica 3 serveis de comunicacions diverses amb la GAIP. Aquests tres serveis són els següents:

    • GAIP – Reclamacions. Servei a través del qual es realitzen diverses trameses entre la GAIP i administracions o entitats del sector públic català (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, ens de gestió, universitats i Generalitat) en el marc de la tramitació de reclamacions en matèria de dret d’accés a la informació pública.
    • GAIP – Sol·licitud d’informe a la GAIP. Servei indicat per a què les administracions sol·licitin a la GAIP que emeti un informe sobre els projectes normatius en fase d’elaboració que regulin o que tinguin impacte o incidència sobre el dret d’accés a la informació pública.
    • GAIP – Sol·licitud de dictamen a la GAIP. Servei a emprar per sol·licitar a la GAIP que emeti un dictamen sobre la transparència o sobre el compliment i la garantia del dret d’accés. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives a sol·licituds d’accés que s’estiguin tramitant simultàniament per part de l’administració, o que puguin ésser objecte de reclamació davant la Comissió.
X